Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική») αφορά στις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την “ΜΑΡΔΑΚΙΟΥΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” με έδρα τη διεύθυνση Γρηγ. Λαμπράκη 386, Κερατσίνι 187 58, τηλ. 2104629422, e-mail marketing@amardakioupi.gr όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://amardakioupi.gr/, υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο.

Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Νόμιμη βάση και σκοπός επεξεργασίας

Η εταιρεία λαμβάνει τη συναίνεση από τον χρήστη του ιστοτόπου να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αμέσως κατωτέρω, για τον σκοπό της εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλεί ή/και διαθέτει η εταιρεία.

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του Κανονισμού 2016/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος https://amardakioupi.gr/ και ιδίως για:

α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου

β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας

γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

δ) την εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλεί ή/και διαθέτει η εταιρεία

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε οποιονδήποτε, είτε αυτός βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό (και πάντως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εκτός αν συντρέξουν οι κάτωθι αυστηρώς αναφερόμενες προϋποθέσεις:

(α) H διαβίβαση απαιτείται βάσει διάταξης νόμου που είναι δεσμευτικός για την εταιρεία, π.χ. για την εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο από τη φορολογική Αρχή, θα διαβιβάσει προς αυτήν τα προσωπικά δεδομένα που θα της ζητηθούν.
(β) Η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένης σύμβασης ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο γίνεται η διαβίβαση ενώ όλοι εκείνοι προς τους οποίους γίνεται η διαβίβαση (πλην των υπαλλήλων των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών) έχουν δεσμευθεί συμβατικώς και εγγράφως έναντι της εταιρείας ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής και έγγραφης συναίνεσης του χρήστη.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω του τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου).

2. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την επικοινωνία με εμάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα “Επικοινωνία“. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα αφορούν την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), όνομα και επίθετο.

3. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.

4. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

5. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.

6. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Τα δικαιώματά σας όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, τι θα συμβεί σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν.
  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που είναι γνωστά σε εμάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το επιθυμείτε.
  • Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να τα διαβιβάσετε στο σύνολό τους, σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε με αυτό, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος αυτής της δήλωσης cookie. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας, θα θέλαμε να σας ακούσουμε.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Αλλαγή Πολιτικής

Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρού εις καιρόν. Η επικαιροποιημένη πολιτική θα αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.

Εισαγωγή στα Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες (για λόγους ευκολίας όλες οι τεχνολογίες αναφέρονται ως ‘cookies’). Τα cookies τοποθετούνται επίσης από τρίτα μέρη τα οποία χρησιμοποιήσουμε. Στο παρακάτω έγγραφο σάς ενημερώνουμε για τη χρήση των cookies στόν ιστότοπό μας.

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποστέλλεται μαζί με τις σελίδες αυτού του ιστότοπου και αποθηκεύεται από τον περιηγητή σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται εκεί ενδέχεται να μεταφερθούν στους διακομιστές μας ή στους διακομιστές των σχετιζόμενων τρίτων μερών κατά τη διάρκεια μιας επόμενης επίσκεψης.

Τι είναι τα scripts;

Το script είναι ένα τμήμα κώδικα που χρησιμοποιείται για τη σωστή λειτουργία και διαδραστικότητα του ιστότοπού μας. Αυτός ο κώδικας εκτελείται στον διακομιστή μας ή στη συσκευή σας.

Τα είδη των Cookies

Τεχνικά ή Λειτουργικά cookies

Μερικά cookies διασφαλίζουν ότι ορισμένα τμήματα του ιστότοπου λειτουργούν σωστά και ότι οι προτιμήσεις των χρηστών σας παραμένουν γνωστές. Τοποθετώντας λειτουργικά cookies, σας διευκολύνουμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και, παραδείγματος χάρη, τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών σας μέχρι να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας. Μπορεί να τοποθετήσουμε αυτά τα cookies χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

Στατιστικά cookies

Χρησιμοποιούμε στατιστικά cookies για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία των χρηστών μας στον ιστότοπο. Με αυτά τα στατιστικά cookies λαμβάνουμε πληροφορίες για τη χρήση του ιστότοπού μας. Ζητάμε την άδειά σας για να τοποθετήσουμε στατιστικά cookies.

 

Cookies Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής είναι cookies ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τοπικής αποθήκευσης, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την προβολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.

 

Κουμπιά κοινωνικών δικτύων

Στον ιστότοπό μας έχουμε συμπεριλάβει κουμπιά Facebook για την προώθηση ιστοσελίδων (π.χ. “μου αρέσει”, “καρφίτσωμα/αποθήκευση”) ή κοινής χρήσης (π.χ. “tweet”) σε κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook. Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν χρησιμοποιώντας τμήματα κώδικα που προέρχονται από τα Facebook. Ο κώδικας αυτός τοποθετεί τα cookies. Αυτά τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να σας προβληθεί μια εξατομικευμένη διαφήμιση.

Παρακαλώ διαβάστε τη δήλωση απορρήτου αυτών των κοινωνικών δικτύων (η οποία μπορεί να αλλάζει τακτικά) για να καταλάβετε τι κάνουν με τα (προσωπικά) δεδομένα σας τα οποία επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies. Τα δεδομένα που ανακτώνται ανωνυμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Facebook βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τοποθετημένα cookies

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce για Διαχείριση διαδικτυακού καταστήματος.

 

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

 

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
wc_cart_hash_* Συνεδρίας Αποθηκεύει προϊόντα στο καλάθι αγορών
wc_cart_created Συνεδρίας Αποθηκεύει εκτελεσθείσες ενέργειες στον ιστότοπο
wc_fragments_* Μόνιμο
woocommerce_items_in_cart Συνεδρίας Αποθηκεύει προϊόντα στο καλάθι αγορών
woocommerce_cart_hash 1 ημέρα Αποθηκεύει προϊόντα στο καλάθι αγορών
wp_woocommerce_session_* Συνεδρίας Αποθηκεύει εκτελεσθείσες ενέργειες στον ιστότοπο

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το WordPress για Ανάπτυξη ιστότοπου.

 

Κοινοποίηση δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

 

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
WP_DATA_USER_* Συνεδρίας Αποθηκεύει τις προτιμήσεις χρήστη
wordpress_test_cookie Καμία Ελέγχει εάν μπορούν να τοποθετηθούν cookies
wordpress_logged_in_* Μόνιμο Διατηρεί τους χρήστες συνδεδεμένους

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για Στατιστικές ιστότοπου.

 

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google Analytics.

 

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
_ga
2 έτη Καταμετράει και παρακολουθεί προβολές σελίδων
_ga_* 1 έτος Αποθηκεύει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google Fonts για Εμφάνιση γραμματοσειρών web.

 

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google Fonts.

 

 

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
Google Fonts API
Καμία Ζητάει διεύθυνση IP χρήστη

Χρήση

Χρησιμοποιούμε το Google reCAPTCHA για Πρόληψη ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

Κοινοποίηση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου του Google reCAPTCHA.

 

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
rc::c
Συνεδρίας Φιλτράρει αιτήματα από bots
rc::b Συνεδρίας Φιλτράρει αιτήματα από bots
rc::a Μόνιμο Φιλτράρει αιτήματα από bots

Συγκατάθεση

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας για πρώτη φορά, θα προβάλουμε ένα αναδυόμενο παράθυρο με μια επεξήγηση για τα cookies. Μόλις κάνετε κλικ στο “Αποδοχή”, δηλώνετε ότι μας δίνεται τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση όλων των κατηγοριών των cookies στην παρούσα Πολιτική Cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies μέσω του περιηγητή σας, παρακαλώ όμως λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπός μας ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και διαγραφή cookies

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιηγητή σας για να διαγράψετε αυτόματα ή χειροκίνητα τα cookies. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε να μην τοποθετηθούν ορισμένα cookies. Μια άλλη επιλογή είναι να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας έτσι ώστε να λαμβάνετε ένα μήνυμα κάθε φορά που τοποθετείται ένα cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές, ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα Βοήθεια του περιηγητή σας.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα. Εάν διαγράψετε τα cookies στον περιηγητή σας, θα επανατοποθετηθούν μετά τη συγκατάθεσή σας, όταν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας.

Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες προκειμένου να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους:

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον φυλλομετρητή εκτός των παραπάνω, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με την Πολιτική cookies μας και αυτή τη δήλωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ρομίνα
Γρηγ. Λαμπράκη 386, Κερατσίνι 187 58
Ιστότοπος: https://amardakioupi.gr
Email: marketing@amardakioupi.gr